Statuten en reglementen

[English follows Dutch] The English documents can be found at the bottom of the page.

Hier vind je de statuten der BeeVee, het huishoudelijk reglement, de algemene voorwaarden lidmaatschap, de algemene verkoopsvoorwaardenhet meerjarenplan 2016-2019 en het alcoholbeleid.

Statuten der BeeVee

De statuten der BeeVee zijn de grondregels en bepalingen die aan de basis van de studievereniging BeeVee liggen. Zie het als de grondwet van de vereniging. Voor het wijzigen van de statuten is een gang naar de notaris nodig. In de statuten is onder andere het volgende opgenomen:

 • de naam van de vereniging en waar deze gevestigd is;
 • het doel van de vereniging;
 • de wijze waarop lidmaatschap kan worden vastgelegd en ontbonden;
 • de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging en de wijze waarop deze verplichtingen kunnen worden opgelegd;
 • de manier waarop een algemene ledenvergadering wordt opgeroepen
 • de manier van benoeming en ontslag van bestuurders.

De laatste statutenwijziging heeft plaatsgevonden op 12 januari 2017. Deze wijzigingen zijn geopperd door het 31e bestuur der BeeVee

Klik hier om de huidige statuten der BeeVee te downloaden.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement (HR) is een verzameling van regels van de studievereniging. Het HR is ter ondersteuning van de statuten bedoeld. De statuten worden gehanteerd, wanneer het HR deze tegenspreekt. Voor het wijzigen van het HR is geen gang naar de notaris nodig. De algemene ledenvergadering beslist echter wel over de door het bestuur voorgestelde wijzigingen.

De laatste wijzigingen van het HR zijn aangenomen op de algemene ledenvergadering van 01 februari 2017. Deze wijzigingen zijn geopperd door het 31e bestuur der BeeVee.

Klik hier om het huidige HR te downloaden.

Algemene voorwaarden lidmaatschap

Wanneer een lidmaatschap wordt afgesloten bij BeeVee, moet er akkoord worden gegaan met de algemene voorwaarden van het lidmaatschap. In de algemene voorwaarden van het lidmaatschap der BeeVee staat beschreven:

 • de typen lidmaatschap waarop de voorwaarden van toepassing zijn;
 • gegevens van de studievereniging BeeVee;
 • de rechten verbonden aan de verschillende typen lidmaatschap;
 • zaken omtrent betalingen;
 • aansprakelijkheid van de studievereniging BeeVee;
 • wijze van opzegging van het lidmaatschap.

De laatste wijzigingen van de algemene voorwaarden van het lidmaatschap zijn aangenomen op de algemene ledenvergadering van 01 februari 2017. Deze wijzigingen zijn geopperd door het 31e bestuur der BeeVee.

Klik hier om de algemene voorwaarden lidmaatschap der BeeVee te downloaden.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Op het bestellen van producten via de webshop van BeeVee zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing.

De laatste wijzigingen van de algemene verkoopsvoorwaarden zijn aangenomen op de algemene ledenvergadering van 01 februari 2017. Deze wijzigingen zijn geopperd door het 31e bestuur der BeeVee.

Klik hier om de algemene verkoopsvoorwaarden te downloaden.

Meerjarenplan 2016-2019

Een meerjarenplan is het beleidsplan voor meerdere jaren. Op het meerjarenplan van 2016 t/m 2019 kunnen de jaarlijkse beleidsplannen worden gebaseerd. Zoals beschreven in de inleiding, is het meerjarenplan bedoeld om de continuïteit van de studievereniging te waarborgen.

Het meerjarenplan der BeeVee van 2016 t/m 2019 is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 3 november 2016. Het meerjarenplan is geopperd door het 30e bestuur der BeeVee.

Klik hier om het meerjarenplan der BeeVee van 2016 t/m 2019 te downloaden.

Alcoholbeleid

In het alcoholbeleid van BeeVee staan de regels beschreven omtrend het schenken van alcohol op activiteiten van BeeVee. Hierin staan ook de sancties beschreven die opgelegd kunnen worden bij het overtreden van de hiervoor genoemde regels.

Het alcoholbeleid van BeeVee is opgesteld door het 31e bestuur der BeeVee en in werking getreden sinds het verenigingsjaar 2016/2017.

Klik hier om het alcoholbeleid der BeeVee te downloaden.

_____________________________________________________________________________________________

Articles of association of BeeVee

The articles of association of BeeVee are the groundrules of BeeVee and form the core of our study association. You can look at it as the constitution of the association. For change the articles of association have to go past a notary. The articles of association among other things contain:

 • the name of the association and its location;
 • the purpose of the association
 • the ways in which a membership can be fixed and disbanded
 • the obligations of the members towards the association and the ways in which these obligations can be imposed
 • the way of appointment and resignation of board members

The last changes of the articles of association took place on the 12th of January 2017. These changes were proposed by the 31st board of BeeVee.

Click here for the current articles of association of BeeVee.

House rules of BeeVee

The house rules of BeeVee contain the rules of our association. The house rules are complementary to the articles of association. When the house rules contradict the articles of association the latter is ruling. To alter the house rules a notary is not needed. Instead the general meeting of members decides on the changes proposed by the board.

The last changes of the house rules took place on the 1st of February 2017. These changes were proposed by the 31st board of BeeVee

Click here for the current house rules of BeeVee.

General terms and conditions membership

The general terms and conditions membership have to be agreed to in order to become a member of BeeVee. The general terms and conditions membership contain:

 • the types of memberships which the general terms and conditions membership apply to
 • information of the study association BeeVee
 • which rights apply to different types of memberships
 • information concering payments
 • liability of the study association BeeVee
 • ways of terminating a membership

The last changes of the general terms and conditions took place on the 1st of February 2017. These changes were proposed by the 31st board of BeeVee

Click here for the current general terms and conditions membership of BeeVee.

General terms and conditions for ordering study materials of BeeVee

The general terms and conditions for ordering study materials apply to orders made in the webshop.

The last changes of the general terms and conditions for ordering study materials took place on the 1st of February 2017. These changes were proposed by the 31st board of BeeVee

Click here for the current terms and condtions for ordering study materials of BeeVee.