NIBI

[Enlish follows Dutch]

Missie: het NIBI zet biologie op de kaart!
Het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) is de beroepsvereniging van ruim 5000 professionals in de biologie en levenswetenschappen. Het NIBI is een actieve, professionele organisatie met een duidelijk doel: het NIBI zet biologie op de kaart! Dat doet het NIBI op de volgende wijze:

Speerpunten

Het NIBI:
1. maakt het belang van biologie inzichtelijk 
2. is de drijvende kracht in het biologische netwerk 
3. verbindt biologen en bedrijven
4. zorgt voor bijblijven in de biologie
5. zet zich in voor betekenisvol biologieonderwijs
6. werkt aan biologische begripsontwikkeling van iedereen

Het belang van biologie
Het NIBI is ervan overtuigd dat biologische kennis van maatschappelijk belang is. Zo is biologische kennis bijvoorbeeld noodzakelijk bij het vinden van nieuwe duurzame manieren van voedselproductie, het produceren van veilig voedsel, het vinden van oplossingen in de gezondheidszorg, het beheren van ecosystemen, het oplossen van misdaden en het realiseren van een leefbare planeet ook voor toekomstige generaties. Het NIBI pleit voor stevige investering in fundamenteel onderzoek en aandacht voor de toepassingen daarvan. 

Sterk ledennetwerk
Het NIBI opereert als belangenbehartiger van de leden, is vertegenwoordiger van de biologie en zet zich in als vraagbaak, aanjager en verbinder. Dat doet het NIBI met kennis van onderzoek, onderwijs en arbeidsmarkt, journalistieke kwaliteit en het unieke (leden)netwerk.

Biologen en bedrijven verbinden
Het NIBI draagt bij aan op biologie gebaseerde bedrijvigheid in Nederland. Dat doet het NIBI door alle spelers in de biologie te verbinden. Het NIBI realiseert effectieve netwerken van NIBI-leden, koppelt bedrijven en instellingen en vraag en aanbod aan elkaar, optimaliseert aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt, en bevordert contact tussen wetenschap en bedrijfsleven en tussen biologieprofessionals en aanstormend nieuw talent in het voortgezet onderwijs. Ook communiceert het NIBI naar het grotere publiek. Jaarlijks brengt het NIBI de Studiespecial Biologie uit, het NIBI doet carrièreonderzoek een jaar na afstuderen en arbeidsmarkt onderzoek onder werkgevers. 

Bijblijven in de biologie
Het NIBI zorgt ervoor dat niet alleen haar leden, maar ook het onderwijs en bedrijfsleven bijblijven in de biologie. Dat doet het NIBI door het uitbrengen van het vakblad Bionieuws, het verzorgen van online content (NIBI, Bionieuws en Biologie Plus) en social media kanalen. Daarnaast organiseert het NIBI jaarlijks grootschalige onderwijsconferenties voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en verzorgt het NIBI een breed aanbod van trainingen in de NIBI Academie. Het NIBI zorgt daarmee dat onderzoekers, ondernemers, docenten, leerkrachten en andere professionals bijblijven in de zich razendsnel ontwikkelende biologie.

Betekenisvol biologieonderwijs
Het NIBI zet zich in voor relevant, actueel en samenhangend biologieonderwijs van basisschool tot en met de universiteit en voor meer aandacht en lestijd voor biologie in het onderwijs. Ook zorgt het NIBI voor professionalisering van docenten door conferenties en trainingen. Het NIBI realiseert goed lesmateriaal over biologie en natuur, wetenschap en techniekonderwijs. Het NIBI wijst erop dat steeds meer organisaties werken met biologische kennis; investeren in biologieonderwijs is noodzakelijk om de toekomstige behoefte aan excellent opgeleide biologen te kunnen vervullen. 

Biologie voor iedereen
Omdat iedereen dagelijks te maken krijgt met beslissingen over gezondheid, voeding en duurzaamheid wil het NIBI dat iedereen voldoende biologische kennis ontwikkelt om in de rol van ouder, consument, patiënt, politicus of bestuurder geïnformeerde beslissingen te nemen. Het NIBI maakt biologische kennis toegankelijk via online kanalen (Biologie Plus) en in 2017 in de Week van de Biologie bij jou om de hoek.

Wordt vooral lid van het NIBI! Voor maar €20,- per jaar blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes binnen de Biologie. Je ontvangt iedere twee weken Bionieuws en kunt meedoen aan trainingen zoals 'Marketing&Verkoop voor Biologen' en 'Presenteren'. Ook kun je bij NIBI terecht voor advies wanneer je op zoek bent naar een baan.

Kom in de bestuurskamers een formulier halen en lever hem daar weer in! Dan ligt het Bionieuws binnen no time bij jou op de deurmat en kun je gebruik maken van alle gemakken die het NIBI biedt!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

=English=

Mission: Bring attention to Biology in the Netherlands.
The Dutch institute for Biology (NIBI)) is the career association with over 5000 professionals in the biology and the life sciences. NIBI is an active, professional association with a clear goal:  Bring attention to Biology in the Netherlands. NIBI wants to reach this goal with the following proceedings.

Main Points
NIBI:

  1. Show the important of Biologie.
  2. Is the driving force in the Biologic network
  3. Connects Biologist with companies
  4. Ensures continuity in biology
  5. Is committed to ensure meaningful biology education
  6. Works on everyone's biological conceptual development

Importance of biology
NIBI is convinced that biological knowledge is important in social society. For example is Biological knowledge paramount for discovering new clean mannes for foodproduction, Producing safe food, discovering solutions for healthcare.

Strong membership netvork
The NIBI operates as lobbyist for the member, is the representor of Biology and engages as centrum for   questions. NIBI achieved this with research, education and labourmarket. Journalistic quality and unique member network.

Connecting biologist and companies
NIBI contributes to biology-based business activity in the Netherlands. NIBI tries to achieve by means of connecting all the players in Biology.  NIBI realizes effective networks of NIBI members, links companies and companies and supply and demand, optimizes the linking of education with the labor market, promotes contact between science and business  and betweenBiology professionals and emerging new talent in secondary education. The NIBI also communicates to the bigger audience. The NIBI publishes the Studie special Biology annually, NIBI conducts research on the prospects of biologist in the labor market within a year after graduation and research among employers.

Keeping up with Biology.
NIBI ensures that not only its members stay up to date, but also ensures that company’s and education stays up to date with biology. This will be achieved by publishing the newspaper ‘’Bionieuws’’, probiding online content (NIBI, Bionieuws en Biologie Plus. In addition, NIBI annually organizes large-scale education conferences for primary and secondary education and NIBI provides a wide range of training courses at the NIBI Academy. The NIBI ensures that researchers, entrepreneurs, teachers, teachers and other professionals keep up with the rapidly developing biology.

Meaningful biology education
NIBI is committed to relevant, up-to-date and coherent biology education from primary school to university and more attention room for classes for biology in education. The NIBI also ensures the professionalization of teachers through conferences and training courses. The NIBI provides good teaching material about biology and nature, science and technology education. The NIBI points out that more and more organizations work with biological knowledge; investing in biology education is necessary to meet the future need for well-trained biologists.

Biology for everybody.
Because everyone is faced with decisions about health, nutrition and sustainability every day, NIBI wants everyone to develop sufficient biological knowledge to take informed decisions in the role of parent, consumer, patient, politician or director. The NIBI makes biological knowledge accessible via online channels (Biology Plus) and in 2017 in the Week of Biology by you in the neighborhood.

Become a member of the NIBI! For only € 20, - per year you stay up to date with all the latest news in Biology. You will receive Bionieuws every two weeks and you can participate in training courses such as 'Marketing & Sales for Biologists' and 'Presenting'. You can also contact NIBI for advice when you are looking for a job.

Come and get a form in the boardrooms and deliver it there! Then the Bionieuws will be at your doorstep in no time and you can use all the comforts that NIBI offers!