FAQ

[English follows Dutch]

Frequently Asked Questions

 1. Waarom zou ik lid worden van BeeVee?  
 2. Welke inspraakmogelijkheden hebben studenten?
 3. Wat houdt het bindend studieadvies (BSA) in?
 4. Waar kan ik boeken kopen?
 5. Waar kan ik het rooster vinden?
 6. Hoe is de studie biologie opgebouwd?
 7. Waar kan ik informatie vinden over de verschillende vakken?
 8. Hoe schrijf ik me in voor mijn vakken?
 9. Hoe vraag ik mijn diploma aan?
 10. Waar kan ik terecht voor mijn stage in het buitenland?
 11. Hoe vraag ik een extra tentamenkans aan?
 12. Kan ik tijdens mijn bachelor in het buitenland studeren?
 13. Hoe kan ik lid worden van een commissie van BeeVee?
 14. Waar kan ik terecht met klachten over een commissie of BeeVee?
 15. Waar kan ik terecht met als mijn laptop niet wil verbinden met de wifi van de universiteit?
 16. Hoe kan ik printen?   
 17. Hoe kan ik een lokaal reserveren? 
 18. Ik heb een vraag die hier niet tussen staat, wat nu?

1. Waarom zou ik lid worden van BeeVee?

BeeVee is de studievereniging voor de biologiestudenten van de Radboud Universiteit. Als lid van BeeVee krijg je korting op jouw studiematerialen, zoals de benodigde boeken en practicummaterialen. Verder organiseert de vereniging allerlei activiteiten. Dit kunnen studiegerelateerde activiteiten zijn zoals lezingen, workshops en middagen waaropje samen kan studeren. Er zijn echter ook genoeg activiteiten waarbij je je studiegenoten beter leert kennen. Daarvoor organiseert BeeVee feesten, borrels, spelletjes, sportieve activiteiten en nog veel meer.

2. Welke inspraakmogelijkheden hebben studenten?

Studenten hebben op verschillende manieren inspraak binnen de Radboud Universiteit. In het volgende schema staat dit uiteengezet.

Wil je meer weten over de medezeggenschap? Neem dan een kijkje op de site

3. Wat houdt het bindend studieadvies (BSA) in?

Het BSA houdt in dat elke student die voor het eerst staat ingeschreven voor de propedeutische fase van een voltijdse bacheloropleiding, de studie niet mag voorzetten als hij/zij aan het eind van het eerste jaar niet heeft voldaan aan de norm voor het BSA. Voor de eerstejaars (medische) biologiestudenten die in 2016 zijn begonnen ligt de norm op 39 EC. Wanneer je het BSA niet haalt, kan je je gedurende drie jaar niet inschrijven voor de opleiding (medische) biologie aan de Radboud Universiteit.

Wanneer je hiervoor al een andere studie hebt gedaan en daardoor vrijstelling krijgt voor een aantal vakken van jouw nieuwe opleiding worden deze eerder behaalde EC in principe niet meegerekend om vast te stellen of aan de BSA-norm is voldaan. Je zal dan ook 39 nieuwe EC moeten halen.

4. Waar kan ik boeken kopen?

In onze webshop kan je als lid boeken met  een korting van 10% aanschaffen.

5. Waar kan ik het rooster vinden?

Het studierooster kan je vinden door naar www.rooster.ru.nl te gaan, de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica te selecteren en jouw studieprogramma aan te geven. Dit rooster is echter vooral handig wanneer je nog niet kan inloggen bij de Radboud Universiteit en je nog geen differentiatievakken hebt.

Wanneer je eenmaal kan inloggen bij de Radboud Universiteit kan je beter naar je persoonlijke rooster gaan. Hierin kan je zelf aangeven welke vakken je in je rooster wilt hebben staan. Je kan je persoonlijke rooster ook vinden via het studentenportal.

6. Hoe is de studie biologie opgebouwd?

De studie biologie bestaat uit een driejarige bachelor en een tweejarige master. Deze jaren bestaan uit een aantal verplichte vakken, keuzevakken en stages. Een mooi overzicht hiervan kan je vinden in de studiegids.

7. Waar kan ik informatie vinden over de verschillende vakken?

Informatie over de vakken staat in de studiegids

8. Hoe schrijf ik me in voor mijn vakken? 

Inschrijven voor vakken kan op Osiris. Let hierbij op de deadlines om je in te schrijven voor vakken. Lees voor dat je je inschrijft ook de vakomschrijving in de studiegids

9. Hoe vraag ik mijn diploma aan?

Via het stappenplan kun je precies zien wat je moet doen voor het aanvragen van je diploma. Voordat je je bachelordiploma kan aanvragen is het belangrijk dat je je vakkenpakket laat goedkeuren door de examencommissie. Dit kan je het beste aan het einde van je tweede of aan het begin van je derde jaar al doen. Als je vragen hebt over je vakkenpakket kan je het beste een e-mail sturen naar de examencommissie.

10. Waar kan ik terecht voor mijn stage in het buitenland?

Wanneer je van plan bent om in het buitenland te gaan studeren of daar een stage te lopen, kan je het beste een afspraak maken met onze studieadviseur Conny Mooren. Zij is te bereiken via de mail. Ook kun je terecht bij het International Office

11. Hoe vraag ik een extra tentamenkans aan?

De procedure om een extra tentamenkans aan te vragen komt per 1 september 2017 te vervallen:
Je hoeft dan geen extra tentamenkans meer aan te vragen en kunt je dan voortaan altijd via osiris opnieuw inschrijven voor een tentamen.

12. Kan ik tijdens mijn bachelor in het buitenland studeren?

Ja, dit kan. Er zijn verschillende mogelijkheden, zo kan je een stage, minor of enkele vakken in het buitenland doen. Als je dit wilt, is het verstandig om contact op te nemen met Conny Mooren, onze studieadviseur. Zij is te bereiken via de mail. Ook kun je terecht bij het International Office

13. Hoe kan ik lid worden van een commissie van BeeVee?

De Vaste Activiteiten Commissies (VACs) van BeeVee organiseren allerlei verschillende activiteiten. Voor een overzicht van wat de verschillende commissies doen, kan je hier klikken. Je kan lid worden van een commissie door de betreffende commissie een mailtje te sturen en een keer bij een vergadering te komen kijken. De commissies beslissen zelf over het aannemen van nieuwe leden. 

14. Waar kan ik terecht met klachten over een commissie of BeeVee?

Als je een klacht, tip of opmerking hebt over BeeVee of één van de commissies van BeeVee kan je een bestuurslid aanspreken of een mailtje sturen naar het bestuur.

15. Waar kan ik terecht met als mijn laptop niet wil verbinden met de wifi van de universiteit?

C&CZ (computer en communicatiezaken) in HG03.055 is er om je te helpen met computerproblemen, ook kun je terecht op hun Wiki

16. Hoe kan ik printen?

Studenten kunnen overal op de campus printen, scannen en kopiëren - onafhankelijk van de faculteit waar je studeert. Dit gaat via het Péage-systeem. Als je print met Péage stuur je de printopdracht niet meer naar een bepaalde printer, maar zet je de printopdracht klaar in een wachtrij. Daarna kun je je printopdracht op iedere printer ophalen. Om Péage te kunnen gebruiken moet je een account aanmaken en je saldo opwaarderen. Meer informatie vind je hier.

Heb je problemen met Péage? Neem dan contact op met de ICT Helpdesk: 024-3622222 op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 of mail naar icthelpdesk@ru.nl.

17. Hoe kan ik een lokaal reserveren?

Je kan een lokaal reserveren door een mail te sturen naar zaalreservering@science.ru.nl. Hierbij moet je aangeven wanneer je het lokaal wilt reserveren en hoeveel personen er in het lokaal moeten kunnen.

18. Ik heb een vraag die hier niet tussen staat, wat nu?

Stel je vraag aan het bestuur via dit contactformulier

_____________________________________________________________________________________________

= English = 

Frequently Asked Questions

 1. Why should I become a member of BeeVee?
 2. Which representation possibilities are there for students?
 3. What exactly does Binding Study Advice (BSA) mean?
 4. Where can I buy books?
 5. Where can I find my schedule?
 6. What is the composition of the study biology?
 7. Where can I find information about the different courses?
 8. How can I register for courses?
 9. How can I apply for my diploma?
 10. Where can I go for information about an internship abroad?
 11. How do I apply for an extra exam attempt?
 12. Can I study abroad during my bachelor?
 13. How do I becomber a member of a committee?
 14. Where do I go with a complaint about a commitee or BeeVee?
 15. Where do I go if my laptop won't connect with the wifi network of the university?
 16. How can I use the printer?
 17. How do I book a studyroom or class-room?
 18. I have a question which isn't on this list, what now?

 1. Why should I become a member of BeeVee?

BeeVee is the study association for biology students of the Radboud University. As a member of BeeVee you get a discount on your study materials, such as the necessary books and labcourse materials. The study association also organises all sorts of activities. These can be study related activities such as lectures, workshops and afternoons where you can study together. However, there are also a lot of activities where you can get to know your fellow students. For this purpose, BeeVee organizes parties, afternoon drinks, games, sport actvities and a lot more.

2. Which representation possibilities are there for students?

There are a few different ways for students to have a say in the Radboud University. These are depicted in the overview below.

Do you want to know more about student participation in the Radboud University? Take a look at the website.

3. What exactly does Binding Study Advice (BSA) mean?

The BSA implies that each student who is registered for the first year of a full-time bachelor's program, may not continue the program if he/she doesn't meet the requirements of the BSA. For first year (medical) biology students who started in 2016 these requirements are earning 39 EC. When you don't manage to meet the requirements of the BSA you won't be able to enroll for the study (medical) biology at the Radboud University.

If you have done another study program beforehand you may get an exemption for certain courses of (medical) biology. However, the EC you get for these courses won't be taken into account when determining whether you met the requirements of the BSA. You have to earn 39 new EC on the Radboud University in the first year to get your BSA.

4. Where can I buy books?

As a member of BeeVee, you can buy books at our webshop with a 10% discount.

5. Where can I find my schedule?

The schedule of the study can be found by going to schedule.ru.nl, selecting Faculty of Science and than selecting your study program. This schedule is particularly useful when you can't log in to the Radboud University and haven't got any differentiation courses yet.

Once you can log in to the Radboud University it is more convenient to go to your personal schedule. Here you can choose which courses are shown on your schedule. You can also find your personal schedule through the studentportal.

6. What is the composition of the study biology?

The study biology consists of three year long bachelor's program and a two year long master's program. These years contain manditory courses, elective courses and internships. A nice overview of this can be found in the studyguide.

7. Where can I find information about the different courses?

Information about the courses can be found in the studyguide.

8. How can I register for courses?

You can register for a course at Osiris. Keep in mind that there are deadlines for registering for a course far before the new courses start. Be sure to read the course description in the studyguide before registering. 

9. How can I apply for my diploma?

All the information you need for getting your diploma can be found here in the studyguide. It is important that your course program is approved by the examination board before applying for your bachelor's diploma. It is best to already do this at the end of your second year or the beginning of your third year. This way, you'll be sure that you have enough time to get your program in order in case it gets declined. If you have any questions about your course program you can send an e-mail to the examination board

10. Where can I go for information about an internship abroad?

If you want to study abroad or do an internship there, you should make an appointment with our study avisor Conny Mooren. You can contact her through e-mail. It's also possible to go to the International Office.

11. How do I apply for an extra exam attempt?

From September 1st 2017 onwards it won't be necessary to apply for an additional exam attempt. From then on you will be able to sign up for an exam at Osiris.

12. Can I study abroad during my bachelor?

Yes you can. You can follow courses at an university abroad or do a minor or internship there. If you want to do this it is advisable to contact our study advisor Conny Mooren. You can contact her through e-mail. It's also possible to go to the International Office.

13. How do I becomber a member of a committee?

The Fixed Activities Committees (VACs) of BeeVee organise all kinds of different activities. For an overview of what each committee does you can click here. You can become member of a committee by contacting the committee and be present at one of their meetings. The committees may choose which people they accept.

14. Where do I go with a complaint about a commitee or BeeVee?

If you have a complaint or comment about BeeVee or about one of the committees you can send an e-mail to the board

15. Where do I go if my laptop won't connect with the wifi network of the university?

C&CZ (computer and communication affairs) in HG03.055 is there to help you with computer troubles. They also have their own Wiki

16. How do I use the printer?

Student are able to print, copy and scan on the entire campus - regardless of the faculty you are part of. This is done with the Péage-system. Whenever you print with Péage you send a printing order to your printing queue. You are then able to print the documents in you queue with any printer. To use Péage, you need to have an account and upgrade your debit. You can find more information here

Are you having trouble with Péage? Contact the ICT Helpdesk: 024-3622222 on workdays between 8.00 and 17.30 or mail to icthelpdesk@ru.nl

17. How do I book a studyroom or classroom?

You can book a studyroom or classroom by sending an e-mail to zaalreservering@science.ru.nl. In this e-mail you need to tell when, how long, and for how many people you want to book the room.

18. I have a question which isn't on this list, what now?

You can ask your question with this contact form.