OLC

[English follows Dutch]

De opleidingscommissies (OLCs) van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) brengen advies uit over de onderwijs- en examenregeling binnen de opleidingen. Ook beoordelen de OLCs jaarlijks de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling. Daarnaast brengen de OLCs desgevraagd of uit eigen beweging advies aan de decaan en de onderwijsdirecteur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs en de opleidingen. De commissie vergadert daartoe zo vaak als zij nodig acht. Wanneer een advies van de commissie niet wordt overgenomen, wordt het afwijkende besluit met redenen omkleed. De Opleidingscommissie kan dan om heroverweging van het besluit vragen.

De OLC Biowetenschappen bestaat uit zes studentleden en zes docentleden. Zij evalueren de cursusenquêtes en overleggen over beleid op de opleidingen. Voor tips, vragen of opmerkingen kun je altijd mailen.

De OLC Biowetenschappen. V. l. n. r.: Tim te Morsche, Eline Koelman, Céline Borst, Daan Rutten, Marina Bool, Jeron Venhuizen en Wytske Hepkema (IA).

___________________________________________________________________________

= English =

The educational committees (OLCs) from the Faculty of Science (FNWI) give advice about educational and exam rules for the different studies. The OLCs also evaluate the way these educational and exam policies are implemented on a yearly basis. Thereby the OLCs, if asked, give advice to the dean and the directors of education about matters concerning the education of the different studies. The committee discusses as often as they deem it necessary. When the advice of the OLCs is not honored, the aberrant decision will be backed by arguments. The OLCs can ask for a reevaluation of the taken decision afterwards.   

The OLC of Biology exists out of six studying members and six teaching members. They evaluate the course surveys and they discuss about the policies introduced by the different studies. For tips, questions or comments you can always send an email.

The studying members in the OLC of biology from left to right: Tim te Morsche, Eline Koelman, Céline Borst, Daan Rutten, Marina Bool, Jeron Venhuizen en Wytske Hepkema (IA).