VACUOLES

VACUOLES[English follows Dutch]

Vaste Activiteiten Commissie voor Universitair Onderwijs Leuke Excursies en Spelletjes

Ofwel: VACUOLES alias: Parel der BeeVee.

Een wollen trui, die kriebelt! Alles van wol kriebelt. Wollen strings, schapen, wollen sjaals, en het ergst van allemaal: geitenwollen sokken.

Geitenwollen sokken zijn, volgens het stereotype-beeld, iets voor echte biologen. Helaas voor de echte biologen zijn zijzelf, net als de vele organismen die zij onderzoeken, met uitsterven bedreigd. Geen rode lijst of fauna-wet die deze unieke soort beschermt. Ware het niet dat de biologenvereniging Nijmegen (BeeVee) één geweldige commissie heeft, VACUOLES genaamd.
Daar waar de Oostvaardersplassen, Bialowieza (Polen) en de waddenzee onderdak en bescherming bieden aan de bedreigde dieren en planten, is VACUOLES een waar Walhalla voor de echte bioloog.

Behalve een omvangrijk aantal ecologisch getinte activiteiten zoals een vogel-excursie, een paddenstoelen-excursie, een voorjaarsplanten-excursie, een dierentuin-excursie en een nacht-excursie (met bat-detectors om vleermuizen aan hun ultrasone geluiden te herkennen) is VACUOLES razend actief op een ander vlak dat een rechtgeaarde bioloog met de paplepel ingegoten dient te zijn; spelletjes!

Eens in de twee weken op dinsdag kriebelt het bij iedere Vacuoli weer in het diepst van het waarlijk biologische lichaam. Er staat weer een vergadering op de agenda en iedere Vacuoli weet wat dat betekent: lekker samen eten, samen biertjes drinken en tussendoor een beetje vergaderen. Na afloop is dan de tijd aangebroken om de (van tevoren aan een zware selectieprocedure onderworpen) spelletjes op ‘vermakelijkheidswaarde’ te schatten totdat...

Eén der Vacuoli één van de vele briljante producten van zijn/haar machtig biologisch brein ventileert. “Met zo’n geweldig spel kunnen wij natuurlijk, als geen andere activiteiten-commissie, een competitie organiseren die zijn weerga niet kent”, en zo geschiede het!

Een thema-kroegentocht, een rik-competitie, een kaaiband (stoeprand)-competitie, een poker-competitie, een dart-comptitie en een jaarlijks terugkerende poolcompetitie zijn slechts enkele van de vele miraculeuze activiteiten die bij de mooiste activiteiten-commissie der BeeVee op het indrukwekkende Curriculum Vitae schitteren.

Na het voorgaande kan eenieder slechts één conclusie trekken: VACUOLES Rules tutudutu!

Mail deze commissie

______________________________________________________________________________________________________

=English=

“Vaste Activiteiten Commissie voor Universitair Onderwijs Leuke Excursies en Spelletjes”

Or: VACUOLES. Also known as: Pearl of BeeVee.
 

A woolen sweater that itches! Everything made of wool itches. Woolen G-strings, sheep, woolen scarfs, and worst of all: goats wool socks.
Goats wool socks are, according to the stereotype, something for real biologists. Sadly for the biologists in question they, like many organisms they study, are threatened with extinction. No red list or a fauna-law that protects this unique species. Except that de Nijmeegse Biology Assosiation (BeeVee) has one great commission, named VACUOLES!

Where the Oostvaardesplassen, Bialowieza (Poland) and the Wadden Sea provide shelter and protection to threatened animals and plants, VACUOLES makes a true Walhalla to a real biologist.

Besides an abundant number of ecological themed activities like a bird-excursion, a mushroom-excursion, a spring-plants-excursion, a zoo-excursion and a night-excursion (with bat-detectors to recognize bats by their ultra-sonar sounds), VACUOLES is extremely active on another level which a right-minded biologist should be familiar with since they wore diapers; games!

Once every two weeks on Tuesday every Vacuoli itches in the depth of their truly biological body. There is a meeting on the agenda, and every Vacuoli knows what this means: eating good food and drinking a couple of beers together and in the meantime we discuss a bit. Afterwards the time has come to estimate the games (in advance of a heavy selection procedure) on 'amusement value' until…

One of the Vacuoli ventilates one of the many brilliant products of their mighty biological brain. “With such a great game we can ofcourse, like no other activity-commission, organize a competition which knows no equal”, and so it happened!

A themed barcrawl, a rik-competition, a cage band (curb)-competition, a poker-competition, a dart-competition, and a yearly returning poolcompetition are but a few of the many miraculous activities which shine at the best activity-commision of BeeVee on the impressive Curriculum Vitae.

After the previous could everyone only draw one conclusion: VACUOLES Rules TUTUDUTU!

Mail this commitee

Leden

De leden van VACUOLES

Voorzitter
Loek van der Linden

Leden
Vera van den Boer
Alje Boersma
Lotte Boormans
Cheyenne van Delft
Judie van Diepen
Daniël Hornikx
Jordy van Huissteden
Ellen van de Logt
Jules van der Molen
Merel Schelling
Rick Smit
Constant Swinkels
Jeron Venhuizen

Velden met een * zijn verplicht.

Contactformulier