Faculteit

[English follows Dutch]

Informatie:

De Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) vindt zijn plaats in het Huygensgebouw. Het iconische groene gebouw op de campus van de Radboud Universiteit is thuis voor de bètafaculteit en daarmee de studies, verenigingen en onderzoeksafdelingen en andere organen die hiermee verbonden zijn. Bestaande uit vier vleugels die met elkaar verbonden zijn door één hoofdstraat, is het Huygensgebouw bedoeld als flexibele leer-, studeer- en onderzoeksomgeving die integratie en contact tussen de studenten en werknemers bevordert.

Adresgegevens Huygensgebouw:

Heyendaalseweg 135
6525 AJ, Nijmegen
T: 024 - 36 52 661

Studieverenigingen FNWI:

De FNWI huist naast de studie Biologie ook meerdere andere bètastudies. Vergelijkbaar aan de studie Biologie is er voor elk van deze studies een eigen studievereniging opgericht die zich inzet voor hun studenten en de kwaliteit van hun studie. Het Huygensgebouw huisvest in totaal zes van de zeven verschillende bètaverenigingen: BeeVee (Biologie),  DESDA (Wiskunde), Leonardo da Vinci (Natuurwetenschappen en Science), Marie Curie (Natuur- en Sterrenkunde), Sigma (Cluster moleculaire wetenschappen) en Thalia (Informatica en Informatiekunde). De zevende vereniging is CognAC (Kunstmatige Intelligentie), die zijn plaats vindt in het Spinozagebouw op de campus van de Radboud Universiteit.

Olympus

Wat is Olympus?
Olympus is de koepelvereniging waar alle studieverenigingen van de bètafaculteit (BeeVee, CognAC, DESDA, Leonardo da Vinci, Marie Curie, Sigma en Thalia) en de Bètabedrijvenbeurs lid van zijn. Olympus probeert de belangen van de lidverenigingen en van de bètastudenten in het algemeen te behartigen en daarnaast de studenten van de verschillende verenigingen nader tot elkaar te brengen.

Wat doet Olympus?
Olympus is de connectie tussen de faculteit en de studieverenigingen en komt op voor de belangen van de lid-verenigingen en de bètastudenten.
Daarnaast zorgt Olympus voor veel zaken in en rond de gedeelde studentenkantines. Hier kun je in de pauze genieten van een versgebakken tosti of andere versnaperingen. Verder vinden er in de kantines de borrels plaats die door de verenigingen worden georganiseerd. Naast de zorg voor de kantines organiseert Olympus 6 keer per jaar het spetterende BeestFeest, gezamenlijke ('integratie'-)borrels, Olympus presents waarbij er een film wordt gekeken, de filmnacht (een film-marathon waarbij er tot een uur of 6:00 films op de faculteit gedraaid worden), LAN-parties, een biergarten, de Olympus-introdag en een verkiezingsdebat.

Het Olympus bestuur bestaat dit jaar (2017-2018) uit:

 • Thijs Heijligenberg (Desda), Voorzitter
 • Denise Meerkerk (Leonardo da Vinci & Sigma), Penningmeester Algemeen
 • Nienke Wessel (Thalia), Penningmeester Voorraad
 • Bart Zonneveld (Marie Curie), Commissaris Facultaire Aangelegenheden, Secretaris
 • Nynke Zwart (CognAC), Commissaris Activiteiten

 

Vertegenwoordiger van BeeVee:
Dit jaar zijn Bart Zonneveld en Nynke Zwart de vertegenwoordigers van BeeVee binnen Olympus. Een vertegenwoordiger van BeeVee heeft regelmatig contact met het bestuur en de commissies van BeeVee. Hierdoor blijft iedereen up-to-date van elkaars zaken. Bart en Nynke zullen elkaar afwisselen tijdens de Interne Betrekkingen.
Heb je vragen en/of interesse in Olympus of een commissie van Olympus, spreek ons dan aan op de gangen of mail naar olympus@science.ru.nl.

Commissies:
De verschillende commissies van Olympus organiseren door het jaar heen verschillende activiteiten voor alle leden van leden van Olympus.

Het verschilt per commissie of zij nog leden nodig hebben. Als je interesse hebt om bij een van de commissies bij te dragen aan het verzorgen van een leuk eindproduct, kun je het beste de desbetreffende commissie mailen.V.l.n.r.: Nienke Wessel, Bart Zonneveld, Nick Zomer, Thijs Heijligenberg, Denise Meerkerk, Nynke Zwart

FSR

FSR staat voor Facultaire Studentenraad; wij houden ons bezig met het beleid dat op facultair niveau gevoerd wordt. Hier behartigen wij de belangen van de studenten om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, opdat het onderwijs zo studentvriendelijk mogelijk blijft.

De FSR van het FNWI bestaat dit jaar (2017-2018) uit:

 • Sharon Eckringa - Voorzitter
 • Justin Domhof - Vicevoorzitter
 • Arwin Kool - Secretaris
 • Rosanne Wijgman - Penningmeester
 • Bas van der Zandt - Algemeen lid
 • Leoni Winschermann - Algemeen lid

Daarnaast zal Evi Sijben de rol van facultair assessor op zich nemen.

Wat doet de FSR voor jou?

De FSR kan op verschillende manieren meedenken en beslissen over zaken die met het beleid te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het meebeslissen over het aantal mensen dat schoonmaakt, oplossingen zoeken voor het verbeteren van studenten welzijn tot grote zaken als de Onderwijs & Examen Reglementen (OER’en) die ieder jaar vastgesteld moeten worden. De FSR heeft op bepaalde punten officieel adviesrecht of instemmingsrecht, waardoor zij veel kan betekenen voor de studenten op beleidsniveau. Ook kan de FSR zelf punten op de agenda zetten die zij van belang achten tijdens een Facultaire Gemeenschappelijke vergadering.

Op de website kun je van alles te weten komen over de FSR, zoals wie wij zijn en wat wij belangrijk vinden. Wil je meer weten over de laatste ontwikkelingen die voor jou van belang kunnen zijn? Bekijk dan de nieuwsbrieven die we op de site zetten, of onze visie-, voortgangs- en einddocumenten. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook om wekelijks op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!

Heb je vragen of opmerkingen die faculteit gerelateerd zijn? Stuur dan een mail naar fsr@science.ru.nl, of fsr-vertrouwelijk@science.ru.nl. Ook zijn we regelmatig te vinden in de medezeggenschapskamer (HG.02.034), waar je gerust kunt binnenlopen met vragen of opmerkingen!


V.l.n.r: Bas van der Zandt, Arwin Kool, Sharon Eckringa, Justin Domhof, Leoni Winschermann en Evi Sijben

Sportcentrum

Het Radboud Sportcentrum (RSC) is een sportcentrum waar studenten, alumni, bedrijfssporters en particuliere sporters de keuze hebben uit ruim 80 verschillende sporten. Studenten kunnen zich via deze website inschrijven voor een jaarkaart of via de balie voor een maandkaart. Daarnaast zijn bij het RSC voor sommige sporten losse kaartjes en strippenkaarten te koop en is het RSC beschikbaar voor accommodatie. Bij het RSC is het mogelijk om deel te nemen aan cursussen, maar het is ook mogelijk om te sporten via ticketuren of vrij sporten. Ook is er een groot aantal studentensportverenigingen actief in het RSC. Voor meer informatie kun je terecht op de website.

Adresgegevens RSC:

Heyendaalseweg 141 
6525 AJ Nijmegen 
Telefoon: (024) 361 23 92 
E-mail: inschrijving@rsc.ru.nl

_________________________________________________________________________________________

=English=

Information

The Faculty of Science is located in the Huygens building. The iconic green building on the campus of the Radboud University is the home to the bèta faculty and its studies, associations, research departments and other connected institutes. The Huygens building consists of four wings which are connected to each other by one main street and is meant as a flexible learning-, study- and  research environment to stimulate the integration and contact between students and employees.

Contact details Huygens building
Heyendaalseweg 135
6525 AJ, Nijmegen
Telephone number: 024-36 52 661

Study associations Faculty of Science

The Faculty of Science also offers other bètastudies next to Biology. Similar to the study Biology every study has its own study association dedicated to their students and the quality of their study. The Huygens Building houses six of the seven different bèta assocations: BeeVee (Biology), DESDA (Mathematics), Leonardo da Vinci (Natural Sciences and Science), Marie Curie (Physics and Astronomy), Sigma (Molecular Sciences cluster) and Thalia (Computer Science and Information Science). The seventh association is CognAC (Artificial Intelligence), housed in the Spinoza building on the Radboud campus.

Olympus

What is Olympus?
Olympus is the umbrella association of the study associations of the faculty of science of the Radboud University in Nijmegen. We represent the interests of our members and those of the students from the faculty. Besides that Olympus brings students from different studies closer together with several different activities.

For the students Olympus is most recognisable as the people that run the student canteens. These canteens are visited daily by two to three hundred students, using them to relax, lunch or study.

The Olympus board of this year (2017-2018) consists of:

 • Thijs Heijligenberg (Desda), Chairman
 • Denise Meerkerk (Leonardo da Vinci & Sigma), General Treasurer
 • Nienke Wessel (Thalia), Treasurer of Stock
 • Bart Zonneveld (Marie Curie),Commissioner Faculty Affairs, Secretary
 • Nynke Zwart (CognAC), Commissioner of Activities

 

Bart Zonneveld and Nynke Zwart are the representatives of BeeVee within Olympus this year. A representative of Olympus has contact with the board and the committees of BeeVee on a regular basis. This keeps everyone up to date with each others business.

Committees
The different committees of Olympus organise a variaty of activities throughout the year.

If you are interested in joining one of the committee, send them an email!


From left to right: Nienke Wessel, Bart Zonneveld, Nick Zomer, Thijs Heijligenberg, Denise Meerker, Nynke Zwart

FSR

The FSR stands for Faculty Student Council. The FSR deals with all policies that concern students of the faculty. We represent the interests of the students to ensure the quality of education and to keep the education as student friendly as possible.

The FSR of the Faculty of Science of this year (2017-2018) consists of:

 • Sharon Eckringa - Chairman
 • Justin Domhof - Vice Chairman
 • Arwin Kool - Secretary
 • Rosanne Wijgman - Treasurer
 • Bas van der Zandt - General member
 • Leoni Winschermann - General member

Evi Sijben will act as assessor.

What does the FSR do for you?
The FSR focuses on faculty policy. This can vary from apparently small matters such as input into how many cleaning personnel is required, to large subjects such as the Education and Examination Regulations (OERs) which is established annually.

There are various ways for the FSR to participate in and decide upon matters concerning policy. For example, it can advise the Faculty Board (consultation rights), it often has a vote on various subjects (right of consent) and can even place items it deems important onto the agenda of a joint meeting.

On our website you can learn everything there is to know about the FSR. Who we are, where we are, what we do, and what developments are of interest to you: the student. These and other topics can be found on the website. Also several documents and notes which provide useful information can be found there.

If you experience any issues or have any queries, please contact us by email: fsr@science.ru.nl


From left to right: Bas van der Zandt, Arwin Kool, Sharon Eckringa, Justin Domhof, Leoni Winschermann and Evi Sijben

Sports Centre

The Radboud Sports Centre (RSC) is a sport center where students, alumni, business athletes, private sporters have a choice out of 80 different sports. Via the website, students can apply for a year card and via the counter students can apply for a month card. Besides that, the RSC offers single tickets and 'strippenkaarten' for some sports and the RSC is available for accomodation. At the RSC it's possible to take part in courses, but is's also possible to sport freely or via ticket hours. A lot of the student sport associations are active in the RSC. For more information you can check out the website.

Contact details RSC:

Heyendaalseweg 141 
6525 AJ Nijmegen 
Telephone: (024) 361 23 92 
E-mail: inschrijving@rsc.ru.nl