Raad van Advies

[English follows Dutch]                                                                 RvA

De Raad van Advies (RvA) is een onofficiële en onafhankelijke commissie van BeeVee die uit oud-bestuursleden van BeeVee bestaat. De RvA is een adviesorgaan, bedoeld voor de waarborging van de kwaliteit en de continuïteit van de vereniging (aldus het huishoudelijk reglement).

De RvA leest de notulen van de bestuursvergaderingen en voorziet deze, indien nodig, van advies en opmerkingen. Bij een naderende algemene ledenvergadering neemt de RvA ook de bijbehorende documenten door om advies te geven. Het bestuur en de RvA vergaderen bovendien regelmatig over de lopende zaken binnen de verenigingen. Buiten deze vergaderingen om kan het bestuur natuurlijk ook altijd op de RvA afstappen met vragen.

Na ieder bestuursjaar nemen drie tot vier oud-bestuursleden plaats in de RvA. Er wordt naar gestreefd om een zo divers mogelijke RvA te hebben, met twee oud-bestuursleden per functie die bovendien uit verschillende bestuursjaren komen.

Leden van de huidige RvA

Op dit moment bestaat de RvA uit de volgende leden:

27e bestuur: 
Sonia Szacik (fib)

28e bestuur: 
Anthony Heil (voorzitter)
Laura Swart (secretaris) 
Jamie Lustermans (feb)

29e bestuur:
Leanne Kosse (penningmeester)
Tessa van Esch (fos)

30e bestuur:
Jorren Kuster (voorzitter)
Juul van Leersum (fos)
Renske van Os (fib)

31e bestuur:
Wytske Hepkema (voorzitter)
Niels Kramer (secretaris)
Hannah Neikes (penningmeester)
Max Frencken (fib)

______________________________________________________________________________________________

= English =

RvAThe Advisory Board (RvA) is an unofficial committee of BeeVee consisting of ex-boardmembers of BeeVee. The RvA is a advisory body, intented to guarantee  the kwality and the continuation of the association (thus the house rules).

The RvA reads the minutes of the board meetings and provides them, if necessary, with advise and comments. The RvA also goes through and gives advise on the documents of an upcoming General Meeting of Members (GMM). The board and RvA meet regularly to discuss the ongoing issues within the association. Outside these meetings, the board can alsway approach the RvA with questions.

After every board year three to four ex board members take a seat in the RvA. The intention is to create a diverse RvA, with two ex board members per function who also come from different board years.

Members of the current RvA

At this moment, the RvA consists of the following members:

27th board: 
Sonia Szacik (fib)

28th board: 
Anthony Heil (chairman)
Laura Swart (secretary) 
Jamie Lustermans (feb)

29th board:
Leanne Kosse (treasurer)
Tessa van Esch (fos)

30th board:
Jorren Kuster (chairman)
Juul van Leersum (fos)
Renske van Os (fib)

31e board:
Wytske Hepkema (chairman)
Niels Kramer (secretary)
Hannah Neikes (treasurer)
Max Frencken (fib)

Velden met een * zijn verplicht.

Contactformulier